นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกับวิชาอื่น สามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนโดยใช้ระบบขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ตาม ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 • กำหนดการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Schedule of Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
 • ข้อตกลงในการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Agreement for Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
 • ตัวอย่างการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Examples of Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
 • ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
  หมายเหตุ *หากนักศึกษามีข้อสงสัยในการใช้งาน กรุณาติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์
    โทร 0-2350-3500 ต่อ 1712 - 1713 E-mail address : comp_center@bu.ac.th
     
    *หากนักศึกษาต้องการคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน กรุณาติดต่อ สำนักทะเบียนนักศึกษา
    วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร 0-2350-3500 ต่อ 1551-1553 วิทยาเขตรังสิต โทร 0-2902-0299 ต่อ 2551-2553, 2554, 2556-2558 E-mail address : records_office@bu.ac.th