นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกับวิชาอื่น สามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนโดยใช้ระบบขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ตาม ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 • กำหนดการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Schedule of Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
 • ข้อตกลงในการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Agreement for Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
 • ตัวอย่างการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Examples of Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
 • ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน /
  Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
     
     
  หมายเหตุ *หากนักศึกษาต้องการคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน กรุณาติดต่อ แผนกทะเบียนนักศึกษา
    โทร 02-407-3888 ต่อ 2550 E-mail address : records_office@bu.ac.th