กำหนดการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน
หลักสูตร (Program)ภาคการศึกษา (Semester)วัน/เดือน/ปี (Date)
นานาชาติ ( International) 1/ 60 08/08/2017 - 18/08/2017
ไทย ( Thai) 1/ 60 08/08/2017 - 18/08/2017

กำหนดการแจ้งเวลาสอบห้องพิเศษจากสำนักวิชาการ
หลักสูตร (Program)ภาคการศึกษา (Semester)กลางภาค/ปลายภาค (Midterm / Final) วัน/เดือน/ปี (Date)
นานาชาติ ( International) 2/ 59 Final 26/04/2017 - 12/05/2017
นานาชาติ ( International) 2/ 59 Midterm 02/02/2017 - 07/03/2017
นานาชาติ ( International) 2/ 59 87 03/04/2017 - 02/05/2017
นานาชาติ ( International) 1/ 60 Final 20/11/2017 - 29/11/2017
นานาชาติ ( International) 1/ 60 Midterm 25/09/2017 - 03/10/2017
นานาชาติ ( International) 1/ 60 87 01/11/2017 - 29/11/2017
ไทย ( Thai) 1/ 60 Final 20/11/2017 - 29/11/2017
ไทย ( Thai) 1/ 60 Midterm 25/09/2017 - 03/10/2017
ไทย ( Thai) 1/ 60 87 01/11/2017 - 29/11/2017