กำหนดการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน
หลักสูตร (Program)ภาคการศึกษา (Semester)วัน/เดือน/ปี (Date)
นานาชาติ ( International) 3/ 60 24/05/2018 - 22/06/2018
ไทย ( Thai) 3/ 60 24/05/2018 - 22/06/2018

กำหนดการแจ้งเวลาสอบห้องพิเศษจากสำนักวิชาการ
หลักสูตร (Program)ภาคการศึกษา (Semester)กลางภาค/ปลายภาค (Midterm / Final) วัน/เดือน/ปี (Date)
นานาชาติ ( International) 2/ 59 Final 26/04/2017 - 12/05/2017
นานาชาติ ( International) 2/ 59 Midterm 02/02/2017 - 07/03/2017
นานาชาติ ( International) 2/ 59 87 03/04/2017 - 02/05/2017
นานาชาติ ( International) 3/ 60 Final 31/07/2018 - 03/08/2018
นานาชาติ ( International) 3/ 60 87 31/07/2018 - 05/08/2018
ไทย ( Thai) 3/ 60 Final 31/07/2018 - 03/08/2018
ไทย ( Thai) 3/ 60 87 31/07/2018 - 05/08/2018