ข้อตกลงในการขออนุมติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน
Agreement for Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts
 
 
 
1. การขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกันทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เป็นการได้ที่นั่งในวิชา/กลุ่ม นั้นโดยทันที นักศึกษาจะต้องไปลงทะเบียนเพิ่มวิชาที่ได้ขออนุมัติไว้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษา หรือเพิ่ม-ลดวิชาทางอินเตอร์เน็ต ในวันขอเพิ่มวิชาเรียนตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
2. นักศึกษาจะต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ การกระทำใดๆ ที่เกิดกับข้อมูลนักศึกษาที่สามารถดำเนินการ ทางอินเทอร์เน็ตได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาเอง
3. นักศึกษาจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกันทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน
4. นักศึกษาจะขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกันทางอินเทอร์เน็ตได้ ตามกำหนดการที่แจ้งไว้เท่านั้น
5. นักศึกษาจะขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกันได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียน เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษา หรือปีการศึกษานั้นๆ โดย
          นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 99 ขึ้นไป
          นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 33 ขึ้นไป
5.2 มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียน เนื่องจากวิชาที่ขออนุมัติไม่อยู่ในรายชื่อวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษาถัดไป
5.3 มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียน เนื่องจากวิชาที่ขออนุมัติเป็นวิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้ ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัด และมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้
5.4 นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน กับทางคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยขอใบคำร้องฯได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษา
6. นักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลในการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน โดยตรวจสอบวิชาที่ต้องการขออนุมัติว่า
- เป็นของหลักสูตรภาคปกติ ภาคค่ำ หรือต่อเนื่อง
- เป็นของหลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรนานาชาติ
- เปิดสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตกล้วยน้ำไทหรือวิทยาเขตรังสิต
- เปิดสำหรับนักศึกษาเฉพาะคณะหรือเฉพาะภาควิชานั้น ๆ หรือไม่
- เป็นวิชาต่อเนื่องหรือไม่