โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์" ภาคการศึกษาที่ 3/2560

นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ชำระเงินค่าสมัคร ที่ฝ่ายการเงิน (ตึกเพชร)

และ เลือกรุ่นที่ต้องการอบรมได้ที่ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร C1 ชั้น 2

*** ภายในวันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ***

กำหนดการเรียน : 26 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2561 ที่วิทยาเขตรังสิต

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

 
 


โครงการอบรมออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำเว็บเพจ

     ปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานทางด้านนิเทศศาสตร์ ไม่ว่าจะการสร้างภาพกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ การใช้สี แสงเงา จากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อออกแบบกราฟิกในงานโฆษณา งานวิทยุโทรทัศน์ งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารตราสินค้าต่าง ๆ ทั้งนี้คณะนิเทศศาสต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดให้นักศึกษามีการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์” เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกผ่านโปรแกรมเพื่อการออกแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ในอนาคตต่อไป

ผู้เข้าอบรม :

 • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่ต้องลงทะเบียนวิชา
  • AD304 Print Production for Advertising
  • AD305 Electronic Production for Advertising
  • AD405 Computer Graphics
  • ADV311 Graphic Design and Advertising
  • ADV312 Digital Media Production for Advertising
  • BR433 Television Production
  • BRC313 High Definition TV Production 1
  • PRX304 Print Media for Public Relations
  • PR305 Electronic Media for Public Relations 3
  • PRT301 Message Design and Public Relations Material Production
  • PRT302 Digital Media and Public Relations Production
  • JR432 Publication & Web Design Production
  • JR441 Broadcast News Technique & Production Design
  • CJR301 Photojournalism
  • CJR303 Publication and Web Design Production
  • BD304 Production for Brand Communication
  • BDC302 Brand Identity Design
  • BDC303 Media Production for Brand Communication

 • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาอื่นๆ หรือคณะอื่นๆ ที่สนใจ
 
ค่าสมัครอบรม
     คนละ 3,200 บาท (อบรมด้วยระบบปฏิบัติการแมคอินทอช)
     รวมตำราและเอกสารประกอบการสอน
     
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
 • อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพและตัวอักษรด้วยโปรแกรม AdobePhotoshop CC จำนวน 9 ชั่วโมง
 • การสร้างภาพกราฟฟิก ตัวอักษรให้สวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC จำนวน 18 ชั่วโมง
 • งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Indesign CC จำนวน 9 ชั่วโมง

     

ภาควิชาวารสารศาสตร์
 • อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพและตัวอักษรด้วยโปรแกรม AdobePhotoshop CC จำนวน 9 ชั่วโมง
 • การสร้างภาพกราฟฟิก ตัวอักษรให้สวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC จำนวน 9 ชั่วโมง
 • งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Indesign CC จำนวน 18 ชั่วโมง

     

ภาควิชาการสื่อสารตรา

 • อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพและตัวอักษรด้วยโปรแกรม AdobePhotoshop CC จำนวน 9 ชั่วโมง
 • การสร้างภาพกราฟฟิก ตัวอักษรให้สวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC จำนวน 18 ชั่วโมง
 • งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Indesign CC จำนวน 9 ชั่วโมง

     

ภาควิชาการโฆษณา

 • อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพและตัวอักษรด้วยโปรแกรม AdobePhotoshop CC จำนวน 18 ชั่วโมง
 • การสร้างภาพกราฟฟิก ตัวอักษรให้สวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC จำนวน 18 ชั่วโมง

     

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
 • อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพและตัวอักษรด้วยโปรแกรม AdobePhotoshop CS6 จำนวน 18 ชั่วโมง
 • การสร้างภาพกราฟฟิก ตัวอักษรให้สวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 จำนวน 18 ชั่วโมง

     

เกณฑ์การประเมินผลและกติกาการเข้าอบรม

 • นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อเข้ารับการอบรมต่อหน้าวิทยากรเพื่อป้องกันการเซ็นชื่อแทนกัน หรือการแก้ไขข้อมูลการเข้าห้องเรียน หากพบว่ามีการเซ็นชื่อแทนกันนักศึกษาจะไม่ผ่านการอบรม

 • นักศึกษาห้ามขาดเรียน มิฉะนั้นจะไม่ผ่านการอบรม ยกเว้นในกรณีป่วยและมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล กรณีทำกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัยและมีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม กรณีคนในครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตและมีสำเนาใบมรณะบัตร
  โดยนักศึกษาจะต้องรีบยื่นใบรับรองเพื่ออนุมัติให้เข้าเรียนชดเชยในรุ่นอื่นแทน ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากขาดการอบรม

 • ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรุ่นการอบรมด้วยเหตุผลส่วนตัวทุกกรณี

 • นักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือเสื้อโปโลของมหาวิทยาลัยหรือคณะในการเข้าอบรม มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการเช็คชื่อและถูกตัดคะแนนเข้าห้อง ครั้งละ 2 คะแนน แต่สามารถเข้ารับการอบรมได้

 • การอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. สำหรับ ภาคเช้าห้ามเข้าอบรมเกินเวลา 09.00 น. และ ภาคบ่ายห้ามเข้าอบรมเกินเวลา 13.30 น.
  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการเช็คชื่อ และถูกตัดคะแนนเข้าห้อง
  ครั้งละ 2 คะแนน พร้อมกันนี้ หากสายเกินกว่า 2 ชั่วโมง จะถือว่าขาดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว

 • เกณฑ์ผ่านการอบรม ต้องเข้าอบรมทุกครั้งให้ครบจำนวน 36 ชั่วโมง หากขาดการอบรมวันใดวันหนึ่ง ถือว่า ไม่ผ่านการอบรม และ
  จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะผ่านการอบรม

 • หากตรวจพบว่า นักศึกษาทุจริตทุกกรณีในการทำแบบฝึกหัด การบ้าน และการทดสอบ นักศึกษาจะไม่ผ่านการอบรม

 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบรุ่น วัน เวลา และห้องในการอบรมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณทางเดินเข้าอาคาร C1 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ http://ums.bu.ac.th/training/graphicdesign/

 • นักศึกษาจะต้องประเมินผลการเรียนการสอนหลังการอบรมทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบผลการอบรม
  ได้ที่เว็บไซต์ http://ums.bu.ac.th/training/graphicdesign/

ระยะเวลาการเรียน

     อบรมรุ่นละ 36 ชั่วโมง

 

Copyright © 2007 Bangkok University. All rights reserved. Updated November 11, 2017.