ชื่อ-สกุล หรือ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ: *
เลขที่บัตรประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ: *
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ: *
กรณีอื่นๆ ระบุ: *

หมายเหตุ : เลขที่บัตรประชาชนเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542เป็นต้นไป
One Stop Service มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 0-2407-3883