ชื่อ-สกุล หรือ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ: *
เลขที่บัตรประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ: *
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ: *
กรณีอื่นๆ ระบุ: *

หมายเหตุ : เลขที่บัตรประชาชนเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542เป็นต้นไป
สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร 0-2350-3500 ต่อ 1551-1553 วิทยาเขตรังสิต โทร 0-2902-0299 ต่อ 2551-2553, 2554, 2556-2558