ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้
จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ของภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564
3 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564
4 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2564
สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564
3 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2564
4 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564
With reference to the Installment Payment Plan,please note the following
schedules for printing the registration slip for installment payments of the Semester 2 of the Academic Year 2020. Students will receive a URL link to be used for printing the registration slip via email during the following schedules:
For Undergraduate Students
Installment Schedule for Printing
Registration Slip
2nd Installment 25 January – 3 February 2021
3 rd Installment 25  February – 3 March 2021
4th Installment 25 March– 3 April 2021
For Graduate Students
Installment Schedule for Printing
Registration Slip
2nd Installment 25 February – 6 March 2021
3 rd Installment 27 March – 6 April 2021
4th Installment 27 April – 6 May 2021
Academic Year :
Semester :
Username :
Password :
Deploy Date: 26/06/2563