ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียน
เป็น 2 งวดได้นั้น บัดนี้ได้ถึงกำหนดการชำระเงินใน งวดที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 3/2561 นักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินงวดที่ 2 ได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2562
Academic Year :
Semester :
Username :
Password :
Deploy Date: 27/08/2561