ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้
จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินของภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 4 มกราคม – 9 มกราคม 2565
3 7 กุมภาพันธ์ – 14 กุมภาพันธ์ 2565
4 7 มีนาคม – 14 มีนาคม 2565
สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565
3 4 มีนาคม – 12 มีนาคม 2565
4 22 เมษายน – 30 เมษายน 2565
With reference to the Installment Payment Plan,please note the following schedules for printing
the registration slip for installment payments for the Second Semester of the Academic Year 2021. Students will receive a URL link to be used for printing the registration slip via email during the following schedules:
For Undergraduate Students
Installment Schedule for Printing Registration Slip
2nd Installment 4 January – 9 January 2022
3rd Installment 7 February – 14 February 2022
4th Installment 7 March – 14 March 2022
For Graduate Students
Installment Schedule for Printing Registration Slip
2nd Installment 28 January – 4 February 2022
3rd Installment 4 March – 12 March 2022
4th Installment 22 April – 30 April 2022