ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือให้นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้
จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ของภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 26 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564
3 22 กันยายน – 29 กันยายน 2564
4 21 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2564
สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 26 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564
3 22 กันยายน – 29 กันยายน 2564
4 21 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2564
With reference to the Installment Payment Plan,please note the following schedules for printing
the registration slip for installment payments for the First Semester of the Academic Year 2021. Students will receive a URL link to be used for printing the registration slip via email during the following schedules:
For Undergraduate Students
Installment Schedule for Printing Registration Slip
2nd Installment 26 August – 31 August 2021
3rd Installment 22 September – 29 September 2021
4th Installment 21 October – 29 October 2021
For Graduate Students
Installment Schedule for Printing Registration Slip
2nd Installment 26 August – 31 August 2021
3rd Installment 22 September – 29 September 2021
4th Installment 21 October – 29 October 2021