ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือให้นักศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้นั้น
บัดนี้ได้ถึงกำหนดการชำระเงินใน งวดที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินงวดที่ 4 ได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และกำหนดการชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน
With reference to the measure of assistance, namely, the Installment Payment Plan,
whereby the students may pay for the tuition and fees , please note that 4 th installment payment for the First Semester of the Academic Year 2020 is due soon and you may print the Registration Slip for the 4 th installment payment via the internet,
Since October 16, 2020.Payment Period is as specified on the Registration Slip.
Academic Year :
Semester :
Username :
Password :
Deploy Date: 26/06/2563