ข้อตกลงในการสมัครออนไลน์

ในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกข้อความที่เป็นจริงทุกประการ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือการกรอกข้อความไม่เป็นความจริงผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพนักศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  3. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับเป็นหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท
หมายเหตุ การสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ผู้สมัครจะต้องพำนักภายในประเทศไทยเท่านั้น

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะจัดแผนการศึกษา (Degree Plan) ให้ผู้สมัครทุกคนเพื่อจะได้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุในหลักสูตร หากมีเหตุอันเกิดจากผู้สมัครที่ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษา ผู้สมัครรับทราบว่าอาจจะสำเร็จการศึกษาล่าช้า โดยไม่ถือเป็นความผิดของมหาวิทยาลัย

 

Copyright © 2012 Bangkok University, Computer Center. All Rights Reserved. v.18-01-2555. UMS-CLOUD /