ท่านไม่ได้ทำรายการเกินเวลาที่กำหนด หรือได้ออกจากระบบแล้ว
หากท่านต้องการใช้บริการอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่
หากไม่สามารถใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-350-3500 ต่อ 1583-1588

You have exceeded the maximum session idle time or already logged out.
If you wish to use again, please click here.
If you can't use a system, please contact Admissions Office on Tel 02-350-3500 ext. 1583-1588

Copyright © 2012 Bangkok University, Computer Center. All Rights Reserved. v.06-12-2561. UMS-CLOUD /